കേരളത്തിൽ വിപുലീകരണം ലഭിക്കാൻ റിയൽറ്റി പദ്ധതി വൈകി

കേരളത്തിൽ വിപുലീകരണം ലഭിക്കാൻ റിയൽറ്റി പദ്ധതി വൈകി

കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധിയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആറുമാസം വരെ കാലാവധി നീട്ടാൻ കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ (കെ-റെറ) തീരുമാനിച്ചു.

ഇത് പുതപ്പ് വിപുലീകരണമായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡവലപ്പർമാർ 2018 ലെ കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (റെഗുലേഷൻ ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ ഫോമുകളിൽ അപേക്ഷിക്കണം.

ആവശ്യമെങ്കിൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് 2021 ഏപ്രിൽ 1-നോ അതിനുശേഷമോ കാലഹരണപ്പെടുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് വിപുലീകരണം ബാധകമാകും. വിപുലീകരണത്തിനുള്ള ഫീസ് ഒഴിവാക്കാൻ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

നിലവിലെ സാഹചര്യം ഒരു പവർ ലേബർ ഇവന്റായി കണക്കിലെടുത്ത്, കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി നീട്ടാൻ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

“COVID-l9 പകർച്ചവ്യാധിയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക out ട്ടിനെക്കുറിച്ചും ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും (റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (റെഗുലേഷൻ ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ്) ആക്റ്റ്, 2016) അതോറിറ്റിക്ക് അറിയാം” ജൂലൈ 19 ഓർഡർ പ്രസ്താവിച്ചു.

പകർച്ചവ്യാധിയോടുള്ള പ്രതികരണമായി പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തീയതി അംഗീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിപുലീകരണമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആദ്യ തരംഗത്തിൽ അതോറിറ്റി ആറുമാസത്തെ കാലാവധി നീട്ടി. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തിലെ ആറാം വകുപ്പ് എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടരുത് എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

ഈ നിയമത്തിനായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ സംസ്ഥാനതല റെറയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇന്നുവരെ 582 പ്രോജക്ടുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾക്കായി കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെതിരെ കെ-റെറ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതോറിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകൾ പരസ്യം ചെയ്ത പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ പി എച്ച് കുര്യൻ പറഞ്ഞു. പ്രോജക്ടുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ rera.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുഖ്യധാരയിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പ്രോജക്ടുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 5% വരെ പ്രതിദിനം 10,000 മുതൽ 5% വരെ പിഴ ഈടാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

READ  Die 30 besten Kreuz Kette Herren Bewertungen

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

prokerala.in